Prihláška

Po prijatí prihlášky rátame s Vašim dieťaťom v kurze. V prípade, že sa mu však na prvom tréningu / lekcii nebude páčiť, môžete ho bezplatne, prostredníctvom mailového oznámenia, odhlásiť.

Informácie o dieťati
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Vyberte dátum narodenia.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné. Ak nemá dieťa zdravotné problémy, zadajte "Žiadne".
Informácie o rodičovi / zákonnom zástupcovi
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
Potvrdenie a odoslanie prihlášky
Vyberte jednu z možností.

Odoslanie tohto formulára sa považuje za zaregistrovanie dieťaťa na aktivitu BENI klubu, o.z. a je plnohodnotným ekvivalentom vlastnoručne podpísanej prihlášky.
Po prvom skúšobnom tréningu / lekcii môžete dieťa bezplatne odhlásiť.
Súhlasím s výškou stanoveného finančného príspevku na aktivitu organizovanú BENI klubom, o.z. a som si vedomý/-á, že jeho neuhradenie je vymáhateľné podľa právnych predpisov platných v SR. Súhlasím s tým, že uhradím prípadné škody, ktoré by moje dieťa spôsobilo svojou nedbalosťou na verejnom majetku počas aktivít v BENI klube, o.z.. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na evidenciu členstva v BENI klube, ako aj s použitím nacionálií, fotografií, AV záznamov a diel akéhokoľvek druhu vytvorených v rámci aktivít BENI klubu, o.z. pre potreby propagácie BENI klubu, o.z..
Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky sú Všeobecné zmluvné podmienky.