fbpx

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z. z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmluvný vzťah

1. Medzi BENI klub, o.z. a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.benitim.sk, jeho potvrdením generovaného prihlasovacím systémom BENI klub, o.z. a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom.

2. Objednávateľ je povinný uhradiť zálohu za pobytový tábor vo výške do 10 dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www. benitim.sk. Výška zálohy je vygenerovaná v automatickej e-mailovej odpovedi, ktorú objednávateľ obdrží po odoslaní prihlasovacieho formuláru. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 10 dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

3. Rodič/zák. zástupca, ktorý záväzne prihlásil svoje dieťa do pobytového tábora, môže uhradiť zálohu za tábor bankovým prevodom – ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch, uvádzajte číslo vygenerované prihlasovacím systémom do poznámky uveďte meno dieťaťa.

Číslo účtu – IBAN: SK54 0200 0000 0029 7783 1851

4. Záloha musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 10 dní od vykonania registrácie.

5. Zvyšok sumy je splatný najneskôr 2 týždne pred začiatkom pobytového tábora.

6. Uhradená suma za pobytový tábor vrátane zálohy je nevratná.

Neúčasť dieťaťa v tábore

7. Pre prípady ochorenia dieťaťa pred nástupom alebo počas pobytového tábora odporúčame zákonnému zástupcovi uzatvoriť individuálne poistenie storna pobytu v komerčnej poisťovni. V ostatných prípadoch sa úhradu za pobytový tábor nevraciame.

8. Ak je BENI klub, o.z. nútený v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu alebo vybraného tábora za iný tábor alebo kurz z ponuky BENI klubu, o. z. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, má nárok na vrátenie celej úhrady.

Odstúpenie od zmluvy

9. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia.

Záverečné ustanovenia

10. Objednávateľ týmto udeľuje BENI klubu, o.z., súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na denný/pobytový tábor organizovaný BENI klubom, o.z. a tiež fotografií a ilustračných videí z denného/pobytového tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. BENI klub. o.z. je oprávnený osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a vlastnú propagáciu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách BENI klubu, o.z.

11. Tieto podmienky účasti platia od 1. 1. 2016 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

12. Rodič/zákonný zástupca vyplnením Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného BENI klubom, o.z. potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2023 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.