fbpx

Prečítajte si, prosím, dôkladne podmienky pre podujatia organizované BENITIMom, o.z.

Kurzy inline a plávania

1. ZMLUVNÝ VZŤAH
Medzi BENITIM, o.z. a rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa (v prípade kurzov pre dospelých právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká záväzný zmluvný vzťah:
– vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.benitim.sk
– jeho potvrdením, ktoré generuje prihlasovací systém BENITIM, o.z.
2. GARANCIA TRÉNINGOV
BENI klub, o.z. garantuje odtrénovať stanovený počet tréningov stanovený pre jednotlivé kurzy.
V prípade, že sa tréning / lekcia zruší zo strany BENI klubu, o.z., poradové číslo tréningov sa automaticky posúva.
3. KURZOVNÉ
Výška kurzovného je určená pre každú aktivitu zvlášť.
Prihlásením a zaplatením zálohy alebo celej sumy si rezervujete MIESTO V KURZE, nie jednotlivé tréningy.Rodič / zákonný zástupca obdrží výšku platby + VS na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v prihlasovacom formulári.
Doplatok kurzovného je možné uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti, najneskôr však do 1. tréningu.
4. NÁHRADY VYNECHANÝCH TRÉNINGOV
Náhrady za vynechané tréningy nie sú možné. V prípade, že má dieťa závažný dôvod pre neúčasť na kurze, zákonný zástupca môže kontaktovať kanceláriu a po preverení predmetnej situácie, dohodnúť sa na individuálnej kompenzácii.
5. ODHLÁSENIE
Odhlásenie z kurzu je platné dňom doručenia písomnej odhlášky na benitim@benitim.sk.
Odhlásenie pred nástupom na kurz: máte nárok na vrátenie kurzovného ponížené o administratívny poplatok 20,-€ (zálohu).
Odhlásenie počas kurzu: máte nárok na vrátenie alikvótnej čiastky kurzovného poníženú o administratívny poplatok 20,-€ (zálohu).
6. REKREAČNÉ POUKAZY a ZAMESTNANECKÉ BENEFITY
V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov a / alebo poukazov zo systému zamestnaneckých benefitov (Benefit Plus, Cafeteria, apod.) si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie je možná ich finančná refundácia, a to ani v prípade, ak nevyužijete službu (kurzy, tábory a pod.), na ktorú ste poukaz uplatnili.
Kurzovné pokrýva mzdy trénerov, nájomné športovísk, pomôcky, metodiky, školenia trénerov, administratívu a spracovanie prihlášok, organizačnú správu skupín, atď.. Sme občianske združenie, ktoré funguje bez finančnej podpory zo strany štátu. Aby sme kurzovné mohli pre Vás udržať vo priaznivej výške, chod organizácie musíme pokrývať finančnými prostriedkami od sponzorov, nadačných fondov a príspevkov z 2% z daní.
BENITIM o.z. | © 2012 - 2023 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.