fbpx

Celoročné kurzy

1. ZMLUVNÝ VZŤAH
Medzi BENITIM, o.z. a rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa vzniká záväzný zmluvný vzťah:
– vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.benitim.sk
– jeho potvrdením, ktoré generuje prihlasovací systém Paysy. Rodič / zákonný zástupca má právo po prvom tréningu daného kurzu bezplatne zrušiť prihlásenie. Zrušenie prihlásenia je potrebné uskutočniť písomne, e-mailom na benitim@benitim.sk. Ak dieťa v kurze pokračuje, kurzovné sa ráta už od jeho 1. tréningu.
2. GARANCIA TRÉNINGOV 
Prihlásením si člen rezervuje MIESTO V CELOROČNOM KURZE. Benitim, o.z. garantuje odtrénovať min. 60 tréningov v šk. roku (pri frekvencii 2x týždenne) alebo 30 tréningov  (pri frekvencii 1x týždenne).
V prípade, že sa tréning  zruší zo strany BENITIM, o.z., poradové číslo tréningov sa automaticky posúva v termíne.
Štátne sviatky a školské prázdniny do celkového počtu tréningov nezapočítavame. 
3. KURZOVNÉ
Kurzovné je vypočítané na celý šk. rok a je splatné v 2 splátkach:

 • PRVÁ PLATBA  je splatná do stanoveného termínu spravidla v poslednom septembrovom týždni a zahŕňa cenu za fixný počet tréningov 15 (pri frekvencii 1xtýždenne) resp. 30 (pri frekvencii 2xtýždenne).
 • DRUHÁ PLATBA do 31. januára v každom kalendárnom roku. Druhá splátka predstavuje súčet zostávajúcich tréningov do konca kurzovného, ktoré nastáva spravidla v prvý júnový týždeň, pričom celkový počet môže presahovať garantovýcch 30 resp. 60 tréningových jednotiek.
 • Pri kurze Športmaniak je súčasťou ceny v druhej splátke aj celoročné hodnotenie dieťaťa, ktoré BENITIM spoplatňuje sumou 20,- EUR.
 • Platbu vygeneruje rodičovi / zák. zástupcovi systém Pasy ihneď po zaregistrovaní dieťaťa na kurz. Platbu je možné uhradiť v hotovosti priamo na tréningu  alebo prevodom na účet, do stanoveného termínu.

BENITIM, o.z. si vyhradzuje právo zmeniť/upraviť výšku kurzovného počas prebiehajúceho kurzu v prípade, že v priebehu šk.roka dôjde k navýšeniu poplatkov za telocvične a športové haly následkom zvyšovania cien energií.

4. CHOROBY A ABSENCIE

 • V prípade krátkodobých chorôb kurzovné nevraciame. Vynechané tréningy je možné nahradiť si po dohode s kanceláriou Benitim, o.z. na inom tréningovom mieste.  
 • V prípade choroby dlhšej, ako 6 tréningov nasledujúcich bezprostredne po sebe (pri frekvencii 2x týždenne) máte nárok na poukážku na aktivity BENITIM, o.z. v hodnote 30,-€.
 • V prípade choroby dlhšej ako 3 tréningy / lekcie nasledujúce bezprostredne (pri frekvencii 1x týždenne), máte nárok na poukážku na aktivity BENITIM, o.z. v hodnote 15,-€. Platnosť poukážky je vždy do 31.8. v danom roku.
 • V prípade dlhodobej choroby, t.j. vynechaní viac ako polovice tréningov za polrok kontinuálne, vraciame alikvotnú čiastku kurzovného na základe dokladovania lekárskou správou.
 • V kurzoch pre 3-6 ročné deti realizujeme na konci šk. roka zdarma 2 náhradné tréningy  (pri frekvencii 2x týždenne), resp.  1 tréning (pri frekvencii 1x týždenne) ako náhradu za priebežné absencie detí.
5. ZMENA FREKVENCIE, PRESTUP DO INÉHO KURZU

 • Zmenu frekvencie tréningov z 2x na 1x týždenne je možné uskutočniť len na polroka po zrealizovaných 30-tich tréningoch.
 • Zmenu frekvencie z 1x na 2x týždenne vieme zrealizovať, ak je voľné miesto v skupine, o čom je potrebné sa vopred informovať v Benitime, o.z.
 • Prestup do iného kurzu je možné zrealizovať aj v priebehu šk.roka, ak je voľné miesto vo vybranom kurze, o čom je potrebné sa vopred informovať v Benitim, o.z.
6. ODHLÁSENIE
Odhlásenie dieťaťa z kurzu je platné dňom doručenia písomnej odhlášky vo forme mailu na benitim@benitim.sk. Rodič / zák. zástupca má nárok na vrátenie alikvótnej čiastky kurzovného poníženú o administratívny poplatok 20,-€. Odhlásenie najneskôr do začatia 3. tréningu od nástupu dieťaťa do kurzu je bezplatné (viď bod 1.).
7. NESKORŠÍ NÁSTUP
BENITIM akceptuje neskorší nástup dieťaťa na kurz v prípade, že je už prihlásené, maximálne však do 31.10. Po nenastúpení na kurz po tomto termíne, BENITIM uvoľní miesto pre iného člena.

 • A: Pri oznámenom neskoršom nástupe na kurz a riadne vyplnenej prihláške, vyčíslime zvýhodnenú čiastku za kurzovné v dvoch cenových úrovniach podľa termínu nástupu na kurz. Zvýhodnené ceny pri neskoršom nástupe viď tabuľka  
 • B: Prihlásenie dieťaťa na kurz v priebehu šk.roka je možné pri skupinách, kde sú voľné miesta v kurze, pričom tieto skupiny nemusia byť vo vybranej ZŠ resp. vo vybranej mestskej časti. V takom prípade sa kurzovné vyráta alikvotne podľa poradového čísla realizovaného tréningu / lekcie.
8. INÉ
Ak sa na tréning z dôvodu veľkej chorobnosti detí dostaví iba jedno dieťa, tréning  je v takom prípade zrušený. Zúčastnené dieťa má nárok na náhradný tréning.
Ak sa dostavia minimálne 2 deti – tréning  sa zrealizuje v trvaní 30 min.
9. REKREAČNÉ POUKAZY a ZAMESTNANECKÉ BENEFITY
V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov a / alebo poukazov zo systému zamestnaneckých benefitov (Benefit Plus, Cafeteria, apod.) si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie je možná ich finančná refundácia, a to ani v prípade, ak nevyužijete službu (kurzy, tábory a pod.), na ktorú ste poukaz uplatnili. Benitim, o.z. nie je povinný akceptovať všetky druhy benefitových poukazov, najmä ak nie je s ich vydavateľom v zmluvnom vzťahu.
Kurzovné pokrýva mzdy trénerov / lektorov, nájomné v telocvičniach / triedach, pomôcky, metodiky, školenia trénerov / lektorov, administratívu a spracovanie prihlášok, organizačnú správu skupín, atď.. Sme občianske združenie, ktoré funguje bez finančnej podpory zo strany štátu. Aby sme kurzovné mohli pre Vás udržať vo priaznivej výške, chod organizácie musíme pokrývať finančnými prostriedkami od sponzorov, nadačných fondov a príspevkov z 2% za daní.
BENITIM o.z. | © 2012 - 2022 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.