Celoročné kurzy

1. Medzi BENI klub, o.z. a rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa (v prípade kurzov pre dospelých právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká záväzný zmluvný vzťah:

  1. vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.benitim.sk najneskôr do 3. tréningu / lekcie.
  2. jeho potvrdením, ktoré generuje prihlasovací systém BENI klub, o.z..
  3. účasťou dieťaťa na 2. tréningu / lekcii (1. tréning / lekciu absolvuje dieťa nezáväzne).

2. dieťa si môže nezáväzne vyskúšať 2 tréningy / lekcie.

3. Rodič / zákonný zástupca má právo po prvých 2 tréningoch / lekciách danej aktivity bezplatne zrušiť prihlásenie. Zrušenie prihlásenia je potrebné uskutočniť písomne, e-mailom na benitim@benitim.sk

4. Rodič / zákonný zástupca, ktorý prihlásil svoje dieťa do niektorého z kurzov BENI klubu, o.z., uhradí zálohu na kurz buď prevodom na účet SK54 0200 0000 0029 7783 1851, variabilný symbol /VS/ pri prevodoch uvádzajte podľa informácií k platbám, do poznámky uveďte meno dieťaťa, alebo v hotovosti na tréningu / lekcii. Prvá platba musí byť uhradená najneskôr na 4. tréningu / lekcii. Už uhradená záloha, prípadne zľava za skoré prihlásenie do kurzu Vám bude odpočítaná z ďalšej platby.

5. Výška kurzovného je určená pre každú aktivitu zvlášť. Rodič / zákonný zástupca obdrží pokyny k platbe (výška platby, termín splatnosti, VS) na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v prihlasovacom formulári. Platbu je možné uhradiť v hotovosti priamo na tréningu / lekcii alebo prevodom na účet.

6. Ak je dieťa choré, pošlite nám e-mailom potvrdenie od lekára, ktoré predkladáte v škole / materskej škole, a to najneskôr do 2 týždňov od nástupu po chorobe. Na vrátenie alikvótnej čiastky kurzovného máte nárok ak dieťa bolo choré nepretržite minimálne 7 tréningov po sebe (frekvencia 2x týždenne) alebo 3 tréningy po sebe (frekvencia 1x týždenne). 

7. V kurzoch pre 3-6 ročné deti realizujeme na konci šk. roka zdarma 2 náhradné tréningy / lekcie (pri frekvencii 2x týždenne), alebo 1 tréning / lekciu (pri frekvencii 1x týždenne) ako náhradu za priebežné absencie detí.

8. Ak tréning / lekciu zrušíme, automaticky posúvame poradové číslo tréningu / lekcie tak, aby deti odtrénovali: 

  • pri frekvencii 2x týždenne 60 tréningov / lekcií 
  • pri frekvencii 1x týždenne 30 tréningov / lekcií 

Štátne sviatky, školské prázdniny, riaditeľské voľná a pod. do celkového počtu tréningov / lekcií takisto nezapočítavame   

9. Ak sa na tréning z dôvodu veľkej chorobnosti detí dostaví iba 1 dieťa – tréning je zrušený. Ak sa dostavia minimálne 2 deti – tréning sa zrealizuje v trvaní 30 min.

10. Pri nástupe do 2 týždňov od začatia kurzu neodrátavame alikvótnu čiastku.

11. Odhlásenie dieťaťa z kurzu je platné dňom doručenia písomnej odhlášky na benitim@benitim.sk

12. V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov a alebo poukazov od Vášho zamestnávateľa (systém Benefit Plus / Cafeteria, apod.) si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie je možná ich finančná refundácia, a to ani v prípade, ak nevyužijete službu (kurzy, tábory a pod.), na ktorú ste poukaz uplatnili.

 

BENITIM o.z. | © 2012 - 2019 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.