fbpx

Celoročné kurzy

1. ZMLUVNÝ VZŤAH
Medzi Benitim, o.z. a rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa (v prípade kurzov pre dospelých právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká záväzný zmluvný vzťah:
– vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.benitim.sk
– jeho potvrdením, ktoré generuje prihlasovací systém Paysy (ak neobdržíte podtvrdzovací e-mail, neodkladne nás kontaktujte). Dieťa si môže nezáväzne vyskúšať 2 tréningy / lekcie. Rodič / zákonný zástupca má právo po prvých 2 tréningoch / lekciách danej aktivity bezplatne zrušiť prihlásenie. Zrušenie prihlásenia je potrebné uskutočniť písomne, e-mailom na benitim@benitim.sk. Ak ale dieťa v kurze pokračuje a teda má o kurz záujem, kurzovné sa ráta už od jeho 1. tréningu.
2. GARANCIA TRÉNINGOV / LEKCIÍ
Prihlásením si rezervujete MIESTO V CELOROČNOM KURZE. Benitim, o.z. garantuje odtrénovať / odučiť min. 60 tréningov / lekcií v šk. roku (pri frekvencii 2x týždenne) alebo 30 tréningov / lekcií (pri frekvencii 1x týždenne).
V prípade, že sa tréning / lekcia zruší zo strany Benitim, o.z., poradové číslo tréningov / lekcií sa automaticky posúva.
Štátne sviatky a školské prázdniny do celkového počtu tréningov / lekcií takisto nezapočítavame.Ak je dieťa v dôsledku pandemickej situácie v nariadenej karanténe,Ak tréningové / výučbové obdobie skončí skôr, ako 15. júna, môžeme sa predĺžiť o ďalšie tréningy / lekcie za alikvótny doplatok.
3. KURZOVNÉ
Kurzovné je stanovené na celý šk. rok, je splatné v 2 splátkach:
1. platba do 1 týždňa od 1. tréningu / lekcie
2. platba do 31. januára v každom kalendárnom roku. Výška kurzovného je určená pre každú aktivitu zvlášť. Platbu vygeneruje rodičovi / zák. zástupcovi systéme Pasy ihneď po zaregistrovaní dieťaťa na kurz. Platbu je možné uhradiť v hotovosti priamo na tréningu / lekcii alebo prevodom na účet, najneskôr do 2 týždňov od prihlásenia na kurz.
4. CHOROBY
V prípade chorôb alebo nariadenej karantény kurzovné nevraciame. Vynechané tréningy / lekcie je možné nahradiť si po dohode s kanceláriou Benitim, o.z. na inom tréningovom mieste.V prípade choroby dlhšej, ako 6 tréningov / lekcií nasledujúcich bezprostredne po sebe (pri frekvencii 2x týždenne) máte nárok na poukážku na aktivity BENI klubu, o.z. v hodnote 30,-€.V prípade choroby dlhšej ako 3 tréningy / lekcie nasledujúce bezprostredne (pri frekvencii 1x týždenne), máte nárok na poukážku na aktivity BENI klubu, o.z. v hodnote 15,-€.

Platnosť poukážky je vždy do 31.8. v danom roku.
V prípade dlhodobej choroby, ak dieťa vynechá viac ako 1/2 tréningov / lekcií za polrok kontinuálne – vraciame alikvótnu čiastku kurzovného na základe dokladovania lekárskou správou.

V kurzoch pre 3-6 ročné deti realizujeme na konci šk. roka zdarma 2 náhradné tréningy / lekcie (pri frekvencii 2x týždenne), alebo 1 tréning / lekciu (pri frekvencii 1x týždenne) ako náhradu za priebežné absencie detí.

5. ZMENA FREKVENCIE
Zmenu frekvencie tréningov z 2x na 1x týždenne je možné uskutočniť len na polroka po zrealizovaných 30-tich tréningoch / lekciách). Zmenu frekvencie z 1x na 2x týždenne vieme zrealizovať, ak je voľné miesto v skupine, o čom je potrebné sa vopred informovať v Benitime, o.z.
6. ODHLÁSENIE
Odhlásenie dieťaťa z kurzu je platné dňom doručenia písomnej odhlášky vo forme mailu na benitim@benitim.sk. Rodič / zák. zástupca má nárok na vrátenie alikvótnej čiastky kurzovného poníženú o administratívny poplatok 20,-€. Odhlásenie najneskôr do 3. tréningu od nástupu dieťaťa do kurzu je bezplatné (viď bod 1.).
7. NESKORŠÍ NÁSTUP
Pri nástupe dieťaťa do kurzu už v čase jeho trvania, sa kurzovné vyráta alikvótne podľa poradového čísla realizovaného tréningu / lekcie.
8. INÉ
Ak sa na tréning / lekciu z dôvodu veľkej chorobnosti detí dostaví iba 1 dieťa – tréning / lekcia je zrušená.
Ak sa dostavia minimálne 2 deti – tréning / lekcia sa zrealizuje v trvaní 30 min.
9. REKREAČNÉ POUKAZY a ZAMESTNANECKÉ BENEFITY
V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov a / alebo poukazov zo systému zamestnaneckých benefitov (Benefit Plus, Cafeteria, apod.) si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie je možná ich finančná refundácia, a to ani v prípade, ak nevyužijete službu (kurzy, tábory a pod.), na ktorú ste poukaz uplatnili. Benitim, o.z. nie je povinný akceptovať všetky druhy benefitových poukazov, najmä ak nie je s ich vydavateľom v zmluvnom vzťahu.
Kurzovné pokrýva mzdy trénerov / lektorov, nájomné v telocvičniach / triedach, pomôcky, metodiky, školenia trénerov / lektorov, administratívu a spracovanie prihlášok, organizačnú správu skupín, atď.. Sme občianske združenie, ktoré funguje bez finančnej podpory zo strany štátu. Aby sme kurzovné mohli pre Vás udržať vo priaznivej výške, chod organizácie musíme pokrývať finančnými prostriedkami od sponzorov, nadačných fondov a príspevkov z 2% za daní.
BENITIM o.z. | © 2012 - 2022 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.