Prečítajte si, prosím, dôkladne podmienky pre podujatia organizované BENI klubom, o.z.

Víkendové kurzy

1. Medzi BENI klub, o. z. a zákonným zástupcom dieťaťa (v prípade kurzov pre dospelých právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká záväzný zmluvný vzťah:

  1. vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.benitim.sk
  2. jeho potvrdením, ktoré generuje prihlasovací systém BENI klub, o.z.

2. Podmienky a termíny sú uvedené pri každom produkte v časti Cena a Ďalšie informácie pre účastníkov.

3. V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov a alebo poukazov od Vášho zamestnávateľa (systém Benefit Plus / Cafeteria, apod.) si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie je možná ich finančná refundácia, a to ani v prípade, ak nevyužijete službu (kurzy, tábory a pod.), na ktorú ste poukaz uplatnili.

4. V prípade choroby dieťaťa má rodič / zákonný zástupca nárok na náhradné tréningy v počte max. 1/2 vymeškaných tréningov v niektorom z nasledujúcich kurzov. V prípade vymeškania 2 – 3 tréningov – k náhrade 1 tréning, 4 – 5 vymeškaných tréningov – k náhrade 2 tréningy… Náhradu si dohodnite vopred mailom.

5. Uhradením zálohy vo výške 20,-€ máte garantované miesto vo Vami vybranom víkendovom kurze. Bez uhradenej zálohy najneskôr 1 týždeň pre začatím kurzu považukeme Vaše miesto v kurze za voľné a posúvame ho ďalším záujemcom. Uhradená zálohová platba je nevratná.

6. Ak rodič / zákonný zástupca uhradil predpísanú sumu za kurz a rozhodne sa prihlásenie zrušiť, BENI klub, o.z. si vyhradzuje právo na storno poplatky v nasledujúcej výške:

– po začiatku kurzu za podmienky, že sa kurzu ani raz nezúčastnil – storno poplatok 10,-€ (záloha sa nevracia)

– v priebehu kurzu individuálne.

Nároky je potrebné vzniesť písomne alebo e-maliom na benitim@benitim.sk.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2019 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.