fbpx

Všeobecné obchodné podmienky 

1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.benitim.sk (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) zakúpiť si členstvo na prístup k naživo vysielaným  online tréningom pre deti (ďalej len “Členstvo”).   

2.

Webovú stránku prevádzkuje Benitim, o.z., Fláviovská 43, 851 10 Bratislava – Mestská časť Rusovce, Slovenská republika, IČO: 42180309, DIČ: 2023116601, zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-35839, telefónne číslo +421940825532, e-mail: benitim@benitim.sk (ďalej len „my“). 

3.

Zakúpenie Členstva sa realizuje prostredníctvom portálu www.paysy.sk, ktorý prevádzkuje Paysy, s.r.o, Vajanského 58, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 50 835 271, DIČ: 2120499689 (ďalej len “Paysy”). Paysy je zmluvným partnerom Benitim, o.z. pre zakúpenie Členstva a správu platieb (ďalej len “Členské”). 

4.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne zakúpením Členstva (ďalej len „Zmluva“) prostredníctvom portálu Paysy.sk, pokiaľ sa výslovne nedohodneme na odchylnej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku. Ak nie je nižšie špecifikované inak, vzťahujú sa jednotlivé ustanovenia VOP na zakúpenie Členstva.

5.

Na portáli Paysy.sk sa registrujete vložením požadovaných identifikačných údajov (meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, PSČ Vášho trvalého pobytu) a / alebo údajov o Vašom dieťati (meno, priezvisko, dátum narodenia) a hesla. 

Úspešnú registráciu na portáli Paysy Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). Týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu.  

6.

Registráciou Vám vznikne užívateľský účet (ďalej len “Užívateľský účet”), prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k prehľadu a správe svojho Členského. Údaje v Užívateľskom účte máte možnosť kedykoľvek meniť.

7.

Členstvo je určené primárne osobám starším ako 15 rokov. Ak máte menej ako 15 rokov, zaplatením Členského potvrdzujete, že tak konáte so súhlasom Vášho zákonného zástupcu, napríklad rodiča. 

8.

Po Registrácii Vám bude umožnené vybrať si, ktoré Členstvo z ponúkaných si zakúpite. Za účelom zakúpenia Členstva ste povinný vyplniť objednávkový formulár, v ktorom si zvolíte prístup na online tréningy podľa veku pre deti 4 – 6 rokov alebo 6 – 10 rokov. 

9.

Zakúpením Členstva získate prístup k naživo vysielaným Online tréningom podľa výberu veku dieťaťa a prístup k celej databáze cvičebných videí v archíve rovnako podľa veku dieťaťa. 

10.

Výška Členského je uvedená na webstránke https://benitim.sk/kurzy/online-treningy-pre-cele-slovensko/. Na cenu členského budete upozornení aj v momente pred potvrdením zakúpenia Členstva. Po potvrdení zaplatíte príslušný poplatok (ďalej len „Členské“). Pred zaplatením Členského máte kedykoľvek možnosť skontrolovať, meniť alebo odstúpiť od vybraného Členstva. 

Cena Členského je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní (vrátane DPH) či ostatných poplatkov. 

Členské nie je možné užívateľovi vrátiť, a to ani v prípade, že tréningy z akýchkoľvek dôvodov nemohol využiť. 

11.

Úhradu Členského je možné realizovať len  prostredníctvom zazmluvnenej platobnej brány Barion.com. Na úhradu budete vyzvaní po potvrdení výberu kategórie tréningov.  

 

12.

Členské je platné 4 kalendárne týždne od potvrdenia platby platobnou bránou. Členské je automaticky obnovované každé 4 týždne. 

V prípade, že sa online tréning neodvysiela pre naše evidentné pochybenie, vzniká Vám nárok na alikvótne predĺženie aktuálneho Členského. 

13.

Online tréningy vysielané naživo sú prístupné cez webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera v aplikácii ZOOM. Na prezeranie ,tréningov v archíve je potrebné mať nainštalovaný plugin Flash player. 

K plnému využívaniu Členského je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje pripojenie cez aplikáciu ZOOM a prehliadanie videí. 

14.

Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad e-mailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovej stránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP. 

V odôvodnených prípadoch nie sme povinní uzavrieť s Vami Zmluvu, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu alebo vážne narúšate priebeh online tréningov. 

Svojou ponukou Členstva vrátane ceny sme viazaní v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke. 

Zakúpením Členstva, resp. uzatvorením Zmluvy súhlasíte s týmito VOP a vyhlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Vám kedykoľvek dostupné na tejto adrese: http://www.benitim.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/

Súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Vám vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy a v súvislosti s využívaním Členského si hradíte Vy. 

Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná. 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk. Táto verzia VOP platí od 21.12.2021.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2022 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.