fbpx

Prihlášky na šk.rok 2024/25 sú spustené!

Podmienky pre krátkodobé kurzy

1.PRIHLÁŠKA za člena Benitim, o.z.

Vyplnením prihlášky na www.benitim.sk si člen rezervuje MIESTO V KURZE. Prihláška nadobúda platnosť uhradením členského príspevku. Ak príspevok nie je uhradený do termínu uvedeného v systéme Paysy, Benitim môže ponúknuť  miesto v kurze ďalším záujemcom.

2. Garancia tréningov

Benitim garantuje odtrénovať stanovený počet tréningov pre jednotlivé kurzy. V prípade, že sa tréning / lekcia zruší zo strany Benitim-u predľži sa kurz o nezrealizovaný počet tréningov.

3. Príspevok za členstvo v kurze  

Členský príspevok na kurz  je možné uhradiť jednorázovo  v jednej splátke, alebo v 2. platbách  – záloha na kurz  a doplatok kurzu pri začatí kurzu. Platby je možné uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti. Príspevok pokrýva odmeny deťom,  mzdy trénerov / lektorov, prenájmy športovísk,  pomôcky, BENITIM metodiku, výber a školenia trénerov, administratívu a spracovanie prihlášok, organizačnú správu skupín, atď… Sme občianske združenie, ktoré funguje bez finančnej podpory zo strany štátu. Prevádzku realizujeme z úhrad členského príspevku a darov z 2 % zaplatenej dane.

4. Informácia o možnostiach poistenia dieťaťa pre prípad úrazu na tréningoch:

Na ošetrenie možných úrazov, vzniknutých počas tréningov sa vzťahuje bežné zdravotné poistenie dieťaťa.
Rodič môže dieťa pripoistiť pre prípad vážnejších úrazov prostredníctvom:
1.  úrazového poistenie – krátkodobého, v ktorom sú kryté najčastejšie úkony ako sú hospitalizácia, trvalé následky úrazu.
2.  v rámci životného poistenia rodiča – rodič si môže vo svojej zmluve pripoistiť svoje dieťa, získava tým bezkonkurenčnú cenu poistenia. Môže si vybrať z množstva druhov pripoistenia, ako napr. odškodné za chirurgický zákrok, opatrovanie člena domácnosti, hospitalizácia.
Tréneri Benitimu sú poistení za zodpovednosť za škodu spôsobenú svojim konaním voči 3. osobe.

5. Neskorší nástup dieťaťa do kurzu

Neskorší nástup dieťaťa je možný, ak je v kurze voľné miesto, splátka členského príspevku bude ponížená o počet nevyčerpaných tréningov.

6. Choroby 

  • V prípade absencie dieťaťa v počte 6 po sebe nasledujúcich tréningov (pri frekvencii 2x týždenne) Vám na základe dokladovania lekárskej správy nevyčerpaný objem príspevku presunieme do kreditu vo výške  30,- EUR vo Vašom Paysy konte.
  • V prípade absencie dlhšej ako 3 po sebe nasledujúce tréningy (pri frekvencii 1x týždenne), Vám na základe dokladovania lekárskej správy nevyčerpaný objem príspevku presunieme do kreditu vo výške 15,- EUR vo Vašom Paysy konte.
  • Vrátenie kurzovného v ostatných prípadoch nie je možné, odporúčame rodičom nájsť za dieťa náhradu do uvoľneného miesta v kurze.

7. Náhrady tréningov

V prípade neúčasti na tréningoch máte nárok na náhradu :

  • maximálne 2 tréningov pri frekvencii 2x týždenne
  • maximálne 1 tréningy pri frekvencii 1x týždenne

Náhradu je nutné dohodnúť vopred oznámením na benitim@benitim.sk

8. Zmena frekvencie, prestupy do iného kurzu

  • Zmenu frekvencie tréningov z 2x na 1x je možné uskutočniť, ak máme na voľné miesto ďalšieho záujemcu.
  • Zmenu frekvencie z 1x na 2x týždenne je možné realizovať, ak je voľné miesto v kurze.
  • Prestup do iného kurzu je možné zrealizovať, ak kancelária BENITIM alebo rodič nájde na uvoľnené miesto v kurze náhradníka.

9. Odhlásenie dieťaťa z prebiehajúceho kurzu

Odhlásenie dieťaťa z kurzu je možné, ak má za seba dieťa náhradu, alebo Benitim nájde na uvolnené miesto náhradníka. Rodič hradí kurz do momentu, kedy nastúpi náhradník. Oznámenie o odhlásení realizuje rodič vo forme e-mailovej informácie na benitim@benitim.sk. Nevyčerpanú alikvótnu časť  časť príspevku Benitim presunie vo forme kreditu do nasledujúceho obdobia, kredit je možné využiť na úhradu iného kurzu, Benitim testu, letného denného tábora, kúpu poukážky. Platnosť kreditu je 1 rok.

10. Poplatky

Všetky úpravy platieb môže Benitim spoplatniť  manipulačným poplatkom 5,- EUR.

11. Športové a rekreačné poukazy a zamestnanecké Benefity 

Benitim, o.z. akceptuje športové aj rekreačné poukazy a poukážky poukážky Benefit plus.  Benitim môže  akceptovať zamestnanecké benefitové poukazy  len ak  je s ich vydavateľom v zmluvnom vzťahu.