fbpx

AKTUÁLNE! Držíme Ti miesto v tábore!              Prihlášky na šk.rok 2024/25 budú spustené od 15.6.

Podmienky pre absolvovanie kurzu

 1. Prihláška za člena Benitim, o.z.

Vyplnením prihlášky na www.benitim.sk si člen rezervuje MIESTO V CELOROČNOM KURZE. Prihláška nadobúda platnosť uhradením členského príspevku a to  po absolvovaní “skúšobného tréningu” – u školákov  od 1. riadneho tréningu,  u škôlkarov po 2. riadnom tréningu. Ak dieťa nastúpi do kurzu, skúšobný tréning sa stáva jeho prvým hradeným tréningom. Ak príspevok nie je uhradený, Benitim ponúkne miesto v kurze ďalším záujemcom. 

 

 1. Tréningové obdobie 

V celoročnom kurze Benitim garantuje odtrénovať minimálne 64 tréningov (pri frekvencii 2x týždenne) a minimálne 32 tréningov (pri frekvencii 1x týždenne). Počet tréningov sa ráta od 1. realizovaného tréningu (v septembri – októbri).  V prípade, že sa tréning zruší zo strany BENITIM, o.z, bude nahradený v júni predĺžením tréningového obdobia.  Štátne sviatky a školské prázdniny sa do celkového počtu tréningov nezapočítavajú.

Ak sa na tréning z dôvodu veľkej chorobnosti detí dostaví iba jedno dieťa, tréning je v takomto prípade zrušený. Ak sa dostavia minimálne 2 deti – tréning sa realizuje a trvá 30 minút.

 

 1. Príspevok za členstvo v kurze  

Celoročný príspevok  za kurz je rozdelený do 2. splátok. 

 • Prvá splátka sa realizuje pri nástupe dieťaťa do kurzu: školák aj škôlkar –  najneskôr 14 dní po prihlásení, resp. do 2 dní po skúšobnom tréningu. 
 • Druhá splátka sa realizuje v mesiaci január. Informácie k úhrade 2. splátky Vám posiela systém Paysy.

Celoročný príspevok  je možné uhradiť jednorázovo  v jednej splátke, po dohode s kanceláriou Benitim. Platby je možné uhradiť prevodom na účet alebo v hotovosti, po dohode s kanceláriou. 

Pri kurze Športmaniak,Gymnastika a Benidance  je súčasťou pohybový profil dieťaťa, ktorý BENITIM spoplatňuje sumou 20,- EUR rozdelenou v dvoch splátkach pripočítané v kurzovnom. Profil vypracovávame, len ak dieťa navštevuje tréningy s frekvenciou 2x týždenne. 

Príspevok pokrýva odmeny deťom,  mzdy trénerov / lektorov, nájomné v telocvičniach,  pomôcky, BENITIM metodiku, výber a školenia trénerov, administratívu a spracovanie prihlášok, organizačnú správu skupín.  Sme občianske združenie, ktoré funguje bez finančnej podpory zo strany štátu. Prevádzku realizujeme z úhrad členského príspevku a darov z 2 % zaplatenej dane.

BENITIM, o.z. má právo zmeniť / upraviť výšku členského príspevku počas prebiehajúceho kurzu v prípade, že v priebehu šk. roka dôjde k navýšeniu poplatkov za telocvične a športové haly následkom zvyšovania cien energií.

 1. Neskorší nástup dieťaťa do kurzu

Neskorší nástup dieťaťa je možný počas celého školského roka, ak je v kurze voľné miesto. Ak dieťa nastúpi do prebiehajúceho kurzu a to v období 15.10. – 31.5. aktuálneho šk. roka, splátka členského príspevku bude vypočítaná individuálne.

 1. Vyzdvihnutie dieťaťa na kurz 

V cene členského príspevku je zahrnuté vyzdvihnutie dieťaťa zo školy a škôlky, LEN ak dieťa navštevuje zariadenie v tej istej budove kde prebieha kurz. Pre tento prípad je potrebné uviesť v prihláške, odkiaľ má byť dieťa vyzdvihnuté a kam má byť vrátené. 

Ojedinele sa stáva, že pracovníci školy nevedia presne určiť trénerovi, kde sa dieťa v momente vyzdvihovania nachádza. V týchto prípadoch Benitim nezaručuje vyzdvihnutie dieťaťa na tréning a teda nie je mu povinný tréning nahradiť. 

 1. Choroby 
 • V prípade absencie dieťaťa v počte 6 po sebe nasledujúcich tréningov (pri frekvencii 2x týždenne) Vám na základe dokladovania lekárskej správy nevyčerpaný objem príspevku presunieme do kreditu vo výške  30,- EUR vo Vašom Paysy konte.
 • V prípade absencie dlhšej ako 3 po sebe nasledujúce tréningy (pri frekvencii 1x týždenne), Vám na základe dokladovania lekárskej správy nevyčerpaný objem príspevku presunieme do kreditu vo výške 15,- EUR vo Vašom Paysy konte.
 • V celoročných kurzoch pre 3-6 ročné deti, realizujeme na konci šk. roka 2 náhradné tréningy zdarma (pri frekvencii 2x týždenne), resp. 1 tréning (pri frekvencii 1x týždenne), ako náhradu za absenciu detí z dôvodu choroby.

Vrátenie kurzovného v ostatných prípadoch nie je možné, odporúčame rodičom nájsť za dieťa náhradu do uvoľneného miesta v kurze.

 1. Zmena frekvencie, prestupy do iného kurzu
 • Zmenu frekvencie tréningov z 2x na 1x je možné uskutočniť, ak máme na voľné miesto ďalšieho záujemcu. V opačnom prípade člen hradí kurzovné do momentu, kedy sa miesto obsadí novým členom. 
 • Zmenu frekvencie z 1x na 2x týždenne je možné realizovať, ak je voľné miesto.
 • Prestup do iného kurzu je možné zrealizovať aj v priebehu šk. roka, ak kancelária BENITIM alebo rodič nájde na uvoľnené miesto v kurze náhradníka.
 • Akúkoľvek zmenu je potrebné prekonzultovať s kanceláriou BENITIMu.
 1. Poplatky

Všetky úpravy platieb sú spoplatnené manipulačným poplatkom 5,- EUR.

9. Informácia o možnostiach poistenia dieťaťa pre prípad úrazu na tréningoch:

Na ošetrenie možných úrazov, vzniknutých počas tréningov sa vzťahuje bežné zdravotné poistenie dieťaťa. 
Rodič môže dieťa pripoistiť pre prípad vážnejších úrazov prostredníctvom: 
1.  úrazového poistenie – krátkodobého, v ktorom sú kryté najčastejšie úkony ako sú hospitalizácia, trvalé následky úrazu. 
2.  v rámci životného poistenia rodiča – rodič si môže vo svojej zmluve pripoistiť svoje dieťa, získava tým bezkonkurenčnú cenu poistenia. Môže si vybrať z množstva druhov pripoistenia, ako napr. odškodné za chirurgický zákrok, opatrovanie člena domácnosti, hospitalizácia.
 
Tréneri Benitimu sú poistení za zodpovednosť za škodu spôsobenú svojim konaním voči 3. osobe.
 
10. Športové a rekreačné poukazy, zamestnanecké benefity 

Benitim, o.z. akceptuje športové aj rekreačné poukazy. Nie je však povinný akceptovať všetky druhy zamestnaneckých benefitových poukazov, najmä ak nie je s ich vydavateľom v zmluvnom vzťahu.